Slätmossen-Borgbergets naturreservat

Slätmossen-Borgbergets naturreservat

Om oss

Slätmossen-Borgbergets naturreservat är ett myr- och skogsområde väster om Hemfosa.

Naturreservatet Slätmossen-Borgberget omfattar ca 178 hektar land och består av ett barrskogs- och myrmarksområde i en mosaikartad terräng. Tall dominerar på hällmarkerna och myrarna. Det finns även delar med öppen myrmark och myrmark med martall. På friska marker dominerar gran. Lövträden finns framför allt i laggkärr och annan sumpskogsmark. Sörmlandsleden löper öster om reservatet. Större delen av naturreservatet ingår i nätverket Natura 2000 och hyser en rik kryptogamflora med bland annat den sällsynta och rödlistade ringlaven. I reservatet finns två fornborgar från äldre järnåldern.

Fakta
Kommun: Nynäshamn

Bildat år: 2006

Totalarea (ha): 178 varav land: 178

Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

Markägare: Staten genom Naturvårdsverket

För besökaren: Sörmlandsleden passerar utanför reservatet, p-plats

Övrigt: Natura 2000-område Slätmossen SE0110159, Borgberget SE0110303

Bilder

Karta

Inga poster hittades

Tyvärr, inga poster hittades. Justera dina sökkriterier och försök igen.

Google Map har inte laddats

Det går tyvärr inte att läsa in Google Maps API.

Andra upplevelser

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer