Slätmossen-Borgberget

Slätmossen-Borgberget

Slätmossen-Borgbergets naturreservat är ett myr- och skogsområde väster om Hemfosa.

Naturreservatet Slätmossen-Borgberget omfattar ca 178 hektar land och består av ett barrskogs- och myrmarksområde i en mosaikartad terräng. Tall dominerar på hällmarkerna och myrarna. Det finns även delar med öppen myrmark och myrmark med martall. På friska marker dominerar gran. Lövträden finns framför allt i laggkärr och annan sumpskogsmark. Sörmlandsleden löper öster om reservatet. Större delen av naturreservatet ingår i nätverket Natura 2000 och hyser en rik kryptogamflora med bland annat den sällsynta och rödlistade ringlaven. I reservatet finns två fornborgar från äldre järnåldern.

Fakta
Kommun: Nynäshamn

Bildat år: 2006

Totalarea (ha): 178 varav land: 178

Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

Markägare: Staten genom Naturvårdsverket

För besökaren: Sörmlandsleden passerar utanför reservatet, p-plats

Övrigt: Natura 2000-område Slätmossen SE0110159, Borgberget SE0110303

No Records Found

Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.

Google Map Not Loaded

Sorry, unable to load Google Maps API.

Lokala Företag.