Rosenlundsskogen

Rosenlundsskogen

Rosenlundsskogens naturreservat är ett område med värdefulla skogsmiljöer.

Naturreservatet Rosenlundsskogen vid är beläget söder om Djursnäs gård vid Fållnäsviken. Skogsmarken är av typisk Södertörnstyp, rikt kuperad med många insprängda hällmarker och däremellan liggande friska till fuktiga marker med mindre sumpskogspartier.

Området präglas av det skärgårdsnära läget och är med sina 35 hektar trots allt ett ovanligt stort och i sen tid opåverkat skogsområde i denna trakt. Området är tack vare topografin mycket varierat och inrymmer ett flertal olika miljöer och skogstyper. Det är bland annat alstrandskog, alsumpskog, ek–hassellund, hällmarker med tall med inslag av gammal ek och blockrika branta partier och sluttningar med rikt inslag av asp. I området finns delar med stort inslag av död ved i olika stadier av förmultning. Områdets variation av biotoper och strukturer ger förutsättningar för en artrik flora och fauna.

Kommun: Nynäshamn

Bildat år: 2004

Totalarea (ha): 35 varav land: 35

Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

Markägare: enskild

För besökaren: inga särskilda anordningar

No Records Found

Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.

Google Map Not Loaded

Sorry, unable to load Google Maps API.

Lokala Företag.