Alla Runstenar

Visar Runstenar 1-20 av 28
 •   Favorit

  Ådala SÖ298

  Kategori: Sevärdheter och Runstenar

  Runinskrift Sö Fv1948;298 är en runsten i Ådala och Ösmo socken på Södertörn. Den står utmed Gamla Nynäsvägens östra kant och cirka en kilometer norr om Hammersta. Nedanför i öster intränger Landfjärden mot Sotholmens forna tingsplats och ovanför på västra åsbranten ringlade den gamla häradsvägen från Sorunda och Ösmo mot samma mål. Runstenen hittades år 1939 i samband med en röjning för en tomt. Inga runor syntes eftersom den låg på mage, först när den sprängdes sönder upptäcktes runristningen, varmed stenen under Runverkets åtgärder 1943 lagades och flyttades upp till landsvägen. Stenen som består av en blandning av grå gnejs och granit har en märklig form med en uppskjutande skorstenslik del i dess vänstra hörn, möjligen efter en skada. Den är 195 centimeter hög och 152 centimeter bred. Ornamnetiken består av en runristad ormslinga som är kopplad med ett hjärtformat lås i basen.

 •   Favorit

  Älby SÖ256

  Kategori: Sevärdheter och Runstenar

  Stenen står tillsammans med Sö 256 på Alby järnåldersgravfält. Detta utesluter dock ej att inskrifternas faruki och Gudbjörn(?) även kan ligga begravda här. I närheten av de två stenarna skall det tidigare ha funnits ytterligare en runsten, men den är idag förkommen. Det ovanligt stora gravfältet (RAÄ-nr Ösmo 489:1) innehåller ca 250 i markytan synliga gravanläggningar från äldre och yngre järnåldern (500 f.Kr-1050 e.Kr). Fornlämningarna utgörs av 10 högar och 205 runda fyllda stensättningar. Vidare finns en rektangulär och en tresidig fylld stensättning, en skeppssättning, fyra domarringar och 26 resta stenar.

 •   Favorit

  Lidatorp SÖ258

  Kategori: Sevärdheter och Runstenar

  Stenen står tillsammans med Sö 258 på Alby järnåldersgravfält. Detta utesluter dock ej att inskriftens omnämnda personer kan vara begravda här. I närheten av de två stenarna ska det tidigare ha funnits ytterligare en runsten, men den är idag förkommen. Det ovanligt stora gravfältet (RAÄ-nr Ösmo 489:1) innehåller cirka 250 i markytan synliga gravanläggningar från äldre och yngre järnåldern (500 f.Kr-1050 e.Kr). Fornlämningarna utgörs av tio högar och 205 runda fyllda stensättningar. Vidare finns en rektangulär och en tresidig fylld stensättning, en skeppssättning, fyra domarringar och 26 resta stenar.

 •   Favorit

  Vansta SÖ254

  Kategori: Sevärdheter och Runstenar

  Stenen hittades 1903 i södra kanten av sjön Styran i samband med en utdikning. Där hade den fått tjäna som bro i ängens sankare del. Den togs till vara och flyttades till Vansta gård där den placerades mot ett stenblock i trädgården. Materialet är gråsten och ornamentiken består av en runorm i fågelperspektiv, ristaren är Amunde. Den översatta inskriften lyder enligt nedan:

 •   Favorit

  Jursta Sö250

  Kategori: Sevärdheter och Runstenar

  Runinskrift Sö 250 är utförd på en runsten som står utmed Nynäsvägen och mittemot infarten till Jursta i Ösmo socken på Södertörn. Runorna ristades under 1000-talet. Stenen har flyttats minst två gånger, först till en stuga i trakten, men husets invånare sammankopplade några oljud med stenens närvaro och därför transporterades den till ett ställe lite norr om Jursta by. År 2001 kom stenen till sin nuvarande plats.

 •   Favorit

  Björsta SÖ 248

  Kategori: Sevärdheter och Runstenar

  Södermanlands runinskrifter 248 är en runinskrift i Björsta, Ösmo socken i Nynäshamns kommun. Seden att resa runstenar eller att rista runor i ett jordfast block som här, hör hemma i brytningstiden mellan hedendom och kristendom på 1000-talet. Denna ristning är en av de få i trakten, som inte har det kristna korset utan en starkt sammanflätad ormkropp som dekorativ figur. Ristningen omtalar några bröder, som låtit göra minnesmärket över sin fader. Möjligen får vi här lära känna några av dem, som bebodde Björsta by för drygt 900 år sedan.

 •   Favorit

  Trollsta SÖ234

  Kategori: Sevärdheter och Runstenar

  Runinskrift Sö 234 är den norra av de tre runstenar som står vid Trollsta mellangård i Sorunda socken på Södertörn. Samtliga tre stenar uppges i en förteckning från 1600-talet stå ”i Trolsta gärde” och de bör således ha tillhört samma gård. Även denna sten hittades under 1800-talets andra hälft. Några personer hade då uppgett för runforskaren Gustaf Upmark, att en runsten låg ”under förstugugolvet i ett fähus”. När huset byggdes tyckte man att det var alltför besvärligt att flytta stenen och man valde istället att tippa omkull den med inskriften nedåt. År 1920 revs fähuset varmed runstenen frilades och restes i trädgården. Den står nu cirka tre meter från vägen jämte de två andra trollstastenarna. Dess nedre del är skadad, bland annat med ett borrhål. Vad namnen beträffar så kan det finnas ett släktband mellan stenarnas personer, möjligen tre generationer som brukat samma gård

 •   Favorit

  Trollsta SÖ233

  Kategori: Sevärdheter och Runstenar

  Runinskrift Sö 233 är en av tre runstenar som står vid Trollsta mellangård i Sorunda socken på Södertörn. Den var länge försvunnen och endast känd via en teckning från 1600-talet, men hittades och står numera som den mellersta stenen bland de två andra i trädgården.[1] Ornamentiken är anspråkslöst enkel och består av en glosögd ormslinga som inramar ett kristet kors. Stilen är typisk för runristaren Amunde.

 •   Favorit

  Trollsta SÖ232

  Kategori: Sevärdheter och Runstenar

  Sö 232 är en av de fyra runstenar som finns i byn Trollsta i Sorunda socken på Södertörn. De andra är Sö 233 och Sö 234. Runstenen hittades i 1800-talets slut under golvet i ett boningshus. Den frilades i början på 1900-talet och restes i Trollsta mellangårds trädgård och där står den fortfarande innanför en häck som löper utmed byvägen. Stenens övre, vänstra del har blivit avslagen och ristningens ytskikt har blivit svårt skadat under tiden som golvsten. Stenens nedre del är bäst bevarad eftersom den biten legat dold under en tröskel.[1] Ornamentiken består av en enkel runslinga som i basen övergår i ett kors.

 •   Favorit

  Trollsta SÖ231

  Kategori: Sevärdheter och Runstenar

  Sö 231 är utförd på ett flyttblock som ligger utmed gamla byvägen mellan Trollsta mellangård och Trollsta södergård i Sorunda socken på Södertörn. Runblocket är beläget ett hundratal meter söder om Mellangården. Skriften var länge försvunnen men återfanns vid en undersökning av Riksantikvarieämbetet 1927. Från marken till ristningens underkant är avståndet cirka en meter och ristningens höjd är drygt en meter, vilket medför att övre delen är svårläst. Runslingans början och slut är borta men ett kors finns bevarat i ristningens mitt.

 •   Favorit

  Torp SÖ230

  Kategori: Sevärdheter och Runstenar

  Sö 230 är en av flera runstenar som nu står i trädgården vid Torps gamla handelsbod i Sundsta och Sorunda socken på Södertörn. Den står bakom huvudbyggnaden. Den har liksom Sö 229, stått utmed en forntida väg som gick över ”dyarna” i dalsänkan söder om Sorunda kyrka. När den övergivna vägbanken som varit kyrkoväg bortröjdes 1888, hittades de två ditintills okända runstenarna. Sannolikt har de varit så kallade brostenar. Sö 230 är en så kallad ”toksten” som inte ger någon språklig mening. Texten innehåller ett antal runor blandade med runlika tecken och har förmodligen skapats i ett dekorativt syfte. Ornamentiken består av en glosögd orm som i stenens mittparti omsluter ett kristet kors. Korsarmarnas ytterkanter tangerar ormens hals och svans. Fornlämning – FMIS beteckn Sorunda 303:1 Tillkomsttid V Signum Sö 230 Runristare Amunde (A) Stil Fp

 •   Favorit

  Sundsta SÖ229

  Kategori: Sevärdheter och Runstenar

  Runinskrift Sö 229 är en runsten som står på en privat tomt i Sundsta i Sorunda på Södertörn söder om Stockholm. På samma tomt står också runstenen Sö 230. De båda stenarna hittades 1888 i dalgången strax söder om Sorunda kyrka när en äldre vägbank genom sankmarken uppodlades. Det är således inte helt säkert att detta varit deras ursprungliga placering, utan de kan ha flytats dit för att utgöra fyllning till den forna vägbanken. De kan också ha varit brostenar som stått på var sida om utlagda spänger, som förmodligen fanns utlagda över våtmarken redan på vikingatiden. Stenarnas ristningar är välbevarade tack vare att de legat med runorna nedåt i den sanka marken. Efter att de återupptäcktes flyttades de till Torps dåvarande handelsbod i Sundsta, norr om kyrkan. Handelsboden är nu ett bostadshus. Signum Sö 229 RAÄ-nr Sorunda 302:1 Område Södermanland Placering Sundsta, Sorunda socken Tillkomsttid Vikingatid Ristad av Amunde

 •   Favorit

  Sundby SÖ227

  Kategori: Sevärdheter och Runstenar

  Ristningen upptäcktes 1904 på en nästan lodrät bergvägg. Motivet vetter mot norr och avståndet från marken upp till dess nedre linjer är cirka nittio centimeter. Ornamentiken som är utförd i ringerikestil uppvisar en runorm vars svans och hals är låsta med ett iriskt koppel. Ovanför låset är troligen ett kristet kors. Den från runor översatta inskriften följer nedan. Inskriften Runsvenska: Rota(?) let haggva märki thessa äftir Gäirfast, brothur sinn, mag Öybiarnar. Kross Nusvenska: ”Rota lät hugga dessa märken efter Gerfast, sin broder. Öbjörns frände. Kors.”[1] Värt att notera kan vara att namnet Rota förutom här bara är känt genom Snorre Sturlasons Edda. Signum Sö 227 RAÄ-nr Sorunda 253:1 Område Södermanland Placering Sundby, Sorunda socken Tillkomsttid 1000-talet e.Kr. Ristad av troligen Hägvid

 •   Favorit

  Stutby SÖ226

  Kategori: Sevärdheter och Runstenar

  Runinskrift Sö 226 är en runsten som finns i Norra Stutby, Sorunda socken på Södertörn. Den är känd sedan 1600-talet och på 1930-talet stod i en mindre, uppodlad backe några hundra meter om gården Norra Stutby och där strax intill byns utfart står den fortfarande.[2] Ristningen är utförd i stilen fågelperspektiv och ristaren torde vara Amunde. Förutom den sedvanliga runormen som slingrar utmed stenens ytterkant består ornamentiken av en häst som är placerad där det kristna korset annars brukar vara. Translitterering av runraden: + biairn + auk + uibiarn × auk : hrafni + auk + ketilbiarn + r—(t)(u) × (s)[t]ain : at + kairbirn faþur -…[3] Normalisering till runsvenska: Biarn ok Vibiarn ok Hrafni ok Kætilbiarn r[æis]tu stæin at GæiRbiarn, faður [sinn].[3] Översättning till nusvenska: Björn och Vibjörn och Ramne och Kättilbjörn reste stenen efter Gerbjörn, (sin) fader.[4] Signum Sö 226 RAÄ-nr Sorunda 454:1[1] Område Södermanland Placering Norra Stutby, Sorunda socken Tillkomsttid 1000-talet e.Kr. Ristad av Amunde

 •   Favorit

  Runsten Grödby Sö 225

  Kategori: Sevärdheter och Runstenar

  Runinskrift Sö 225 är utförd på en runsten i Grödby i Sorunda socken. Stenen står strax intill Sö 224. Runstenen har en välformad och tydlig ornamentik med den traditionella ormen och ett kristet kors. Skriften innehåller dock tecken som inte uteslutande är runor, varmed texten saknar språklig mening. Den som ristade eller lät rista stenen kan, med inspiration från andra runstenar i trakten, ha gjort denna i ett dekorativt och ägobetecknade syfte för att främja gårdens status. Endast en fri bonde med egen gård hade rättigheten att resa en runsten.

Visar Runstenar 1-20 av 28