Alla Sevärdheter

Visar Sevärdheter 1-20 av 40
 •   Favorit

  Kalkbrottet i Stora Vika

  Kalkbrottet i Stora Vika Är känd för Fjärilsstigen med 47 rödlistade fjärilsarter och sin unika flora och fauna. Kalkstenen i Stora Vikas marker har bidragit till att skapa en ovanligt rikt växt- och fjärilsliv, som dessutom är beroende av varandra på ett raffinerat sätt. Vid kalkbrottet är det exempelvis lätt att hitta den vaniljdoftande purpurknipproten (Epipactis atrorubens), en annars i Sörmland ytterst sällsynt orkidé. En besökare slås också av de stora mängderna av blodnäva (Geranium sanguineum), kungsmynta (Origanum vulgare), spenört (Laserpitium latifolium) och på vissa platser även kattfot (Antennaria dioica). Många svamparter är gynnade av viss kalkförekomst i berggrunden och i Stora Vika indikerar förekomsten av flera svamparter att det finns kalk i marken: läcker riska (Lactarius deliciosus), rabarbersvamp (Chroogomphus rutilus), lärkslemskivling (Gomphidius maculatus) , guldkremla (Russula aurea) och grönnopping (Entolomoa incanum).   Det har skapats en hemsida bara för detta området. Följ länken för mer information.   Photon: Anna-Carin Georgii, Jan Widén samt Hitta Nynäshamn

 •   Favorit

  Nåttarö

  Det finns två saker som skiljer Nåttarö från flertalet andra öar i Stockholms skärgård. Det ena är den prydliga campingen som i drygt femtio år utgjort sommarnöje för hundratals människor. I prydliga rader mellan bergknallarna står hustälten uppställda, innovativt och välordnat, med gott om utrymme för personliga lösningar. Det andra är Nåttarös många fina sandstränder. Stigen från ångbåtsbryggan rakt över den flacka ön, genom ekdungar och tallskog, till Storsand, är vältrampad. Där skogen öppnar sig möts besökaren av mjuka sanddyner, en doft av tång och en vidsträckt horisont. Med flera mindre sandstränder som kompletterar utbudet. Nåttarö är också ett av länets första marina naturreservat, med grunda vikar och en artrik undervattensvegetation. Invid ångbåtsbryggan anlades 2009 Stockholms första snorkelled, på vattenytan markerad av gula bojor, under ytan berättar skyltar om livet i vattnet. Läs mer på Skärgårdsstiftelsens webbplats.

 •   Favorit

  Batteri Landsort

  Kategori: Sevärdheter

  En av invasionsförsvarets viktigaste anläggningar fanns under kalla kriget på Landsort, ett av de sex 12/70- eller de s k ERSTA-batterierna. Dessa byggdes under 1970-talet kring strategiska platser längs den svenska kusten syftande till att allvarligt försvåra för en fientlig landstigning att kunna nå svensk mark. ERSTA (ERSättning Tungt Artilleri) byggdes under 70-talet på strategiskt viktiga platser längs den svenska kusten som ersättningssystem för de äldre kustartilleribatterier från andra världskriget som blivit omoderna, bl a pga atombombshotet. Det planerades för att bygga totalt 18 batterier längs den svenska kusten men enbart sex blev färdigställda pga kostnadsskäl. De batterier som blev färdigställda var placerade vid Söderarm, Landsort, Slite, Ystad, Trelleborg och Holmögadd. Idag finns enbart en pjäs bevarad, 3.Pjäs (C) på norra Landsort. Nedan visas en principskiss över hur pjäsen ser ut under jord fördelat på fyra våningsplan. (Skissen kommer från Statens Fastighetsverk vilka idag är de som äger detta byggnadsminne). Bokning måste göras till mail jaakkriisa@gmail.com alt 0722000506 Kostnad 100 kr/person. Minst fyra och högst tio/ visning som tar en timme och lägsta ålder tio år. Batteriet ligger på norra Landsort och kan innebära tre km promenad från byn där båten oftast lägger till.

 •   Favorit

  Ådala SÖ298

  Kategori: Sevärdheter och Runstenar

  Runinskrift Sö Fv1948;298 är en runsten i Ådala och Ösmo socken på Södertörn. Den står utmed Gamla Nynäsvägens östra kant och cirka en kilometer norr om Hammersta. Nedanför i öster intränger Landfjärden mot Sotholmens forna tingsplats och ovanför på västra åsbranten ringlade den gamla häradsvägen från Sorunda och Ösmo mot samma mål. Runstenen hittades år 1939 i samband med en röjning för en tomt. Inga runor syntes eftersom den låg på mage, först när den sprängdes sönder upptäcktes runristningen, varmed stenen under Runverkets åtgärder 1943 lagades och flyttades upp till landsvägen. Stenen som består av en blandning av grå gnejs och granit har en märklig form med en uppskjutande skorstenslik del i dess vänstra hörn, möjligen efter en skada. Den är 195 centimeter hög och 152 centimeter bred. Ornamnetiken består av en runristad ormslinga som är kopplad med ett hjärtformat lås i basen.

 •   Favorit

  Älby SÖ256

  Kategori: Sevärdheter och Runstenar

  Stenen står tillsammans med Sö 256 på Alby järnåldersgravfält. Detta utesluter dock ej att inskrifternas faruki och Gudbjörn(?) även kan ligga begravda här. I närheten av de två stenarna skall det tidigare ha funnits ytterligare en runsten, men den är idag förkommen. Det ovanligt stora gravfältet (RAÄ-nr Ösmo 489:1) innehåller ca 250 i markytan synliga gravanläggningar från äldre och yngre järnåldern (500 f.Kr-1050 e.Kr). Fornlämningarna utgörs av 10 högar och 205 runda fyllda stensättningar. Vidare finns en rektangulär och en tresidig fylld stensättning, en skeppssättning, fyra domarringar och 26 resta stenar.

 •   Favorit

  Lidatorp SÖ258

  Kategori: Sevärdheter och Runstenar

  Stenen står tillsammans med Sö 258 på Alby järnåldersgravfält. Detta utesluter dock ej att inskriftens omnämnda personer kan vara begravda här. I närheten av de två stenarna ska det tidigare ha funnits ytterligare en runsten, men den är idag förkommen. Det ovanligt stora gravfältet (RAÄ-nr Ösmo 489:1) innehåller cirka 250 i markytan synliga gravanläggningar från äldre och yngre järnåldern (500 f.Kr-1050 e.Kr). Fornlämningarna utgörs av tio högar och 205 runda fyllda stensättningar. Vidare finns en rektangulär och en tresidig fylld stensättning, en skeppssättning, fyra domarringar och 26 resta stenar.

 •   Favorit

  Vansta SÖ254

  Kategori: Sevärdheter och Runstenar

  Stenen hittades 1903 i södra kanten av sjön Styran i samband med en utdikning. Där hade den fått tjäna som bro i ängens sankare del. Den togs till vara och flyttades till Vansta gård där den placerades mot ett stenblock i trädgården. Materialet är gråsten och ornamentiken består av en runorm i fågelperspektiv, ristaren är Amunde. Den översatta inskriften lyder enligt nedan:

 •   Favorit

  Jursta Sö250

  Kategori: Sevärdheter och Runstenar

  Runinskrift Sö 250 är utförd på en runsten som står utmed Nynäsvägen och mittemot infarten till Jursta i Ösmo socken på Södertörn. Runorna ristades under 1000-talet. Stenen har flyttats minst två gånger, först till en stuga i trakten, men husets invånare sammankopplade några oljud med stenens närvaro och därför transporterades den till ett ställe lite norr om Jursta by. År 2001 kom stenen till sin nuvarande plats.

 •   Favorit

  Björsta SÖ 248

  Kategori: Sevärdheter och Runstenar

  Södermanlands runinskrifter 248 är en runinskrift i Björsta, Ösmo socken i Nynäshamns kommun. Seden att resa runstenar eller att rista runor i ett jordfast block som här, hör hemma i brytningstiden mellan hedendom och kristendom på 1000-talet. Denna ristning är en av de få i trakten, som inte har det kristna korset utan en starkt sammanflätad ormkropp som dekorativ figur. Ristningen omtalar några bröder, som låtit göra minnesmärket över sin fader. Möjligen får vi här lära känna några av dem, som bebodde Björsta by för drygt 900 år sedan.

 •   Favorit

  Trollsta SÖ234

  Kategori: Sevärdheter och Runstenar

  Runinskrift Sö 234 är den norra av de tre runstenar som står vid Trollsta mellangård i Sorunda socken på Södertörn. Samtliga tre stenar uppges i en förteckning från 1600-talet stå ”i Trolsta gärde” och de bör således ha tillhört samma gård. Även denna sten hittades under 1800-talets andra hälft. Några personer hade då uppgett för runforskaren Gustaf Upmark, att en runsten låg ”under förstugugolvet i ett fähus”. När huset byggdes tyckte man att det var alltför besvärligt att flytta stenen och man valde istället att tippa omkull den med inskriften nedåt. År 1920 revs fähuset varmed runstenen frilades och restes i trädgården. Den står nu cirka tre meter från vägen jämte de två andra trollstastenarna. Dess nedre del är skadad, bland annat med ett borrhål. Vad namnen beträffar så kan det finnas ett släktband mellan stenarnas personer, möjligen tre generationer som brukat samma gård

 •   Favorit

  Trollsta SÖ233

  Kategori: Sevärdheter och Runstenar

  Runinskrift Sö 233 är en av tre runstenar som står vid Trollsta mellangård i Sorunda socken på Södertörn. Den var länge försvunnen och endast känd via en teckning från 1600-talet, men hittades och står numera som den mellersta stenen bland de två andra i trädgården.[1] Ornamentiken är anspråkslöst enkel och består av en glosögd ormslinga som inramar ett kristet kors. Stilen är typisk för runristaren Amunde.

 •   Favorit

  Trollsta SÖ232

  Kategori: Sevärdheter och Runstenar

  Sö 232 är en av de fyra runstenar som finns i byn Trollsta i Sorunda socken på Södertörn. De andra är Sö 233 och Sö 234. Runstenen hittades i 1800-talets slut under golvet i ett boningshus. Den frilades i början på 1900-talet och restes i Trollsta mellangårds trädgård och där står den fortfarande innanför en häck som löper utmed byvägen. Stenens övre, vänstra del har blivit avslagen och ristningens ytskikt har blivit svårt skadat under tiden som golvsten. Stenens nedre del är bäst bevarad eftersom den biten legat dold under en tröskel.[1] Ornamentiken består av en enkel runslinga som i basen övergår i ett kors.

 •   Favorit

  Trollsta SÖ231

  Kategori: Sevärdheter och Runstenar

  Sö 231 är utförd på ett flyttblock som ligger utmed gamla byvägen mellan Trollsta mellangård och Trollsta södergård i Sorunda socken på Södertörn. Runblocket är beläget ett hundratal meter söder om Mellangården. Skriften var länge försvunnen men återfanns vid en undersökning av Riksantikvarieämbetet 1927. Från marken till ristningens underkant är avståndet cirka en meter och ristningens höjd är drygt en meter, vilket medför att övre delen är svårläst. Runslingans början och slut är borta men ett kors finns bevarat i ristningens mitt.

 •   Favorit

  Torp SÖ230

  Kategori: Sevärdheter och Runstenar

  Sö 230 är en av flera runstenar som nu står i trädgården vid Torps gamla handelsbod i Sundsta och Sorunda socken på Södertörn. Den står bakom huvudbyggnaden. Den har liksom Sö 229, stått utmed en forntida väg som gick över ”dyarna” i dalsänkan söder om Sorunda kyrka. När den övergivna vägbanken som varit kyrkoväg bortröjdes 1888, hittades de två ditintills okända runstenarna. Sannolikt har de varit så kallade brostenar. Sö 230 är en så kallad ”toksten” som inte ger någon språklig mening. Texten innehåller ett antal runor blandade med runlika tecken och har förmodligen skapats i ett dekorativt syfte. Ornamentiken består av en glosögd orm som i stenens mittparti omsluter ett kristet kors. Korsarmarnas ytterkanter tangerar ormens hals och svans. Fornlämning – FMIS beteckn Sorunda 303:1 Tillkomsttid V Signum Sö 230 Runristare Amunde (A) Stil Fp

Visar Sevärdheter 1-20 av 40