Alla Natur

 •   Favorit

  Kalkbrottet i Stora Vika

  Kalkbrottet i Stora Vika Är känd för Fjärilsstigen med 47 rödlistade fjärilsarter och sin unika flora och fauna. Kalkstenen i Stora Vikas marker har bidragit till att skapa en ovanligt rikt växt- och fjärilsliv, som dessutom är beroende av varandra på ett raffinerat sätt. Vid kalkbrottet är det exempelvis lätt att hitta den vaniljdoftande purpurknipproten (Epipactis atrorubens), en annars i Sörmland ytterst sällsynt orkidé. En besökare slås också av de stora mängderna av blodnäva (Geranium sanguineum), kungsmynta (Origanum vulgare), spenört (Laserpitium latifolium) och på vissa platser även kattfot (Antennaria dioica). Många svamparter är gynnade av viss kalkförekomst i berggrunden och i Stora Vika indikerar förekomsten av flera svamparter att det finns kalk i marken: läcker riska (Lactarius deliciosus), rabarbersvamp (Chroogomphus rutilus), lärkslemskivling (Gomphidius maculatus) , guldkremla (Russula aurea) och grönnopping (Entolomoa incanum).   Det har skapats en hemsida bara för detta området. Följ länken för mer information.   Photon: Anna-Carin Georgii, Jan Widén samt Hitta Nynäshamn

 •   Favorit

  Nåttarö

  Det finns två saker som skiljer Nåttarö från flertalet andra öar i Stockholms skärgård. Det ena är den prydliga campingen som i drygt femtio år utgjort sommarnöje för hundratals människor. I prydliga rader mellan bergknallarna står hustälten uppställda, innovativt och välordnat, med gott om utrymme för personliga lösningar. Det andra är Nåttarös många fina sandstränder. Stigen från ångbåtsbryggan rakt över den flacka ön, genom ekdungar och tallskog, till Storsand, är vältrampad. Där skogen öppnar sig möts besökaren av mjuka sanddyner, en doft av tång och en vidsträckt horisont. Med flera mindre sandstränder som kompletterar utbudet. Nåttarö är också ett av länets första marina naturreservat, med grunda vikar och en artrik undervattensvegetation. Invid ångbåtsbryggan anlades 2009 Stockholms första snorkelled, på vattenytan markerad av gula bojor, under ytan berättar skyltar om livet i vattnet. Läs mer på Skärgårdsstiftelsens webbplats.

 •   Favorit

  Hammersta Naturreservat

  Kategori: Natur och Naturreservat

  Häringe-Hammersta är ett stort kustnära naturreservat med en mångfald av naturtyper. Här finns goda möjligheter till vandringar och naturupplevelser. Häringe-Hammersta naturreservat utgörs av två halvöar vid kusten. Häringe-Hammersta har karaktären av ett herrgårdslandskap. Här finns förhållandevis mycket ädellövskog som har en rik flora. Området har också ganska opåverkade barrskogsområden. Det ljusa, omväxlande landskapet är fint för strövtåg och cykelturer. Möjligheterna till bad och fiske är goda. Syfte med reservatet är att bevara och vårda ett innerskärgårdslandskap och därmed bevara de natur- och kulturmiljövärden som är knutna till hävdade markslag, till innerskärgårdens löv- och barrskogar, i synnerhet ädellövskogar, samt till de sötvattens- och kustvattenmiljöer som utgör ett viktigt inslag i detta landskap. Här hittar ni också Runstenen Ådala SÖ298 Serviceinformation  Fina badklippor finns längs den långa strandlinjen.  Flera parkeringsplatser finns   Här finns ett omfattande nät av stigar och leder. Byholmsslingan är en 3 km lång natur- och kulturstig.  Flera iordningsställda eldplatser finns i området.  Buss 847 från Västerhaninge till hållplats Häringe grindar eller Hammersta.  Delar av området har god tillgänglighet för rullstolar och barnvagnar. Bilder av Stefan Johansson och Aline Varre

 •   Favorit

  Österby

  Kategori: Natur och Naturreservat

  Österby naturreservat är ett naturskogsområde nordväst om Hemfosa. Österby naturreservat ligger nordväst om Hemfosa. Reservatet omfattar ett område med främst barrskog. I reservatet finns hällmarkstallskogar och granskogar men även inslag av lövskog och blandskog. Skogen är till största delen opåverkad av modernt skogsbruk och har höga naturvärden. Fakta Kommun: Nynäshamn Bildat år: 2006, utvidgat 2011 Totalarea (ha): 130 varav land: 130 Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen Markägare: Staten genom Naturvårdsverket För besökaren: Sörmlandsleden passerar genom reservatet, p-plats planeras Övrigt: Natura 2000-område SE0110305 Engården

 •   Favorit

  Ören

  Örens naturreservat ligger på södra Torö och utgörs av tallhedar och stränder med klappersten. Ören är ett kommunalt naturreservat. Ören består av en stor flack isälvsavlagring med i huvudsak stenigt grus i ytan. Vegetationen består till större delen av tallhedskog där inslaget av martallar och enbuskar är påfallande. På klapperstränderna finns sällsynta växter som strandkål, marviol och strandärt. Ören är också en känd sträckfågellokal. Den torra tallskogen ger goda förutsättningar för strövande, svamp- och bärplockning. Stränderna är attraktiva för bad och promenader.

 •   Favorit

  Öja-Landsorts naturreservat

  Kategori: Natur och Naturreservat

  Öja-Landsorts naturreservat omfattar den kända ön Öja med fyrplatsen Landsort. Ytterskärgårdsön Öja är till stor del bevuxen med lövskog av maritim typ. De vanligaste trädslagen är björk och al. Tallskog förekommer endast på ett litet område på öns inre del. På Öja finns även några botaniskt intressanta arter som vitoxel, åkerbär och idegran. Ön torde vara en av länets förnämsta sträckfågellokaler. Framför allt sjöfågelsträcket är kraftigt såväl vår som höst med ejder som dominerande art men även med sädgås, prutgås och sångsvan som regelbundna gäster, ibland också praktejder och alförrädare. Under vårsträcket är dessutom andelen tättingar stort med många för vårt land sällsynta arter. Bybebyggelsen som äger betydande kulturhistoriska och miljömässiga värden är koncentrerad till Storhamn på öns södra del, där även lotsplatsen och fyren ligger. Fyren på Landsort, som är en av Sveriges äldsta fyrplatser, är lagskyddad som byggnadsminnesmärke. Ändamålet med naturreservatet är att bevara den värdefulla naturmiljön på Öja. Den obebyggda delen av ön skall bibehållas och endast smärre anläggningar och anordningar för allmänhetens friluftsliv skall tillåtas. Vissa områden med speciellt rikt växt- och djurliv och värdefull landskapsbild skall särskilt vårdas. Serviceinformation Brygga Waxholmsbolaget från Ankaruddens brygga på Torö. Gästbrygga vid Norrhamn, Skravleviken på norra Öja Torrdass Torrdass Läs mer [...]

 •   Favorit

  Slätmossen-Borgberget

  Kategori: Natur och Naturreservat

  Slätmossen-Borgbergets naturreservat är ett myr- och skogsområde väster om Hemfosa. Naturreservatet Slätmossen-Borgberget omfattar ca 178 hektar land och består av ett barrskogs- och myrmarksområde i en mosaikartad terräng. Tall dominerar på hällmarkerna och myrarna. Det finns även delar med öppen myrmark och myrmark med martall. På friska marker dominerar gran. Lövträden finns framför allt i laggkärr och annan sumpskogsmark. Sörmlandsleden löper öster om reservatet. Större delen av naturreservatet ingår i nätverket Natura 2000 och hyser en rik kryptogamflora med bland annat den sällsynta och rödlistade ringlaven. I reservatet finns två fornborgar från äldre järnåldern. Fakta Kommun: Nynäshamn Bildat år: 2006 Totalarea (ha): 178 varav land: 178 Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen Markägare: Staten genom Naturvårdsverket För besökaren: Sörmlandsleden passerar utanför reservatet, p-plats Övrigt: Natura 2000-område Slätmossen SE0110159, Borgberget SE0110303

 •   Favorit

  Rosenlundsskogen

  Kategori: Natur och Naturreservat

  Rosenlundsskogens naturreservat är ett område med värdefulla skogsmiljöer. Naturreservatet Rosenlundsskogen vid är beläget söder om Djursnäs gård vid Fållnäsviken. Skogsmarken är av typisk Södertörnstyp, rikt kuperad med många insprängda hällmarker och däremellan liggande friska till fuktiga marker med mindre sumpskogspartier. Området präglas av det skärgårdsnära läget och är med sina 35 hektar trots allt ett ovanligt stort och i sen tid opåverkat skogsområde i denna trakt. Området är tack vare topografin mycket varierat och inrymmer ett flertal olika miljöer och skogstyper. Det är bland annat alstrandskog, alsumpskog, ek–hassellund, hällmarker med tall med inslag av gammal ek och blockrika branta partier och sluttningar med rikt inslag av asp. I området finns delar med stort inslag av död ved i olika stadier av förmultning. Områdets variation av biotoper och strukturer ger förutsättningar för en artrik flora och fauna. Kommun: Nynäshamn Bildat år: 2004 Totalarea (ha): 35 varav land: 35 Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen Markägare: enskild För besökaren: inga särskilda anordningar

 •   Favorit

  Revskär

  Kategori: Natur och Naturreservat

  Revskärs naturreservat består av ett stort ytterskärgårdsområde beläget väster om Torö, 14 kilometer sydväst om Nynäshamn. Reservatets större öar är långsmala, bergiga och samlade i en arkipelag med goda hamnvikar och badstränder. Växtligheten på öarna består av lövträd och buskmarker och är typisk för Stockholms utskärgård. Ändamålet med reservatet är att säkra ett område av väsentlig betydelse för allmänhetens friluftsliv. Fakta Kommun: Nynäshamn Bildat år: Totalarea (ha): 2 163 varav land: 58 Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen Markägare: enskild För besökaren: inga särskilda anordningar

 •   Favorit

  Reveluddens naturreservat

  Kategori: Natur och Naturreservat

  Reveludden är en trädfri sand udde med långgrunda stränder, belägen på sydvästra Torö vid Södra Svärdsfjärden. Reservatet består till största delen av en havsstrandäng där slåtter har återupptagits. Naturreservatet är en betydelsefull sträckfågellokal. Mellan juli och september rastar olika vadararter regelbundet. Strandängarna har botaniska värden med arter som sumpgentiana, trift, kustarun, gulkämpar, strandrödtoppa, solvända, strandvial, strandkål, havssälting och marviol. Ett mindre skogsparti med talldominerad barrskog ingår också i området. Ändamålet med reservatet är att bevara ett vackert och intressant strandområde som är ovanligt för länet och som är av betydelse från naturvårdssynpunkt, särskilt för fågellivet och för den skyddsvärda floran. Fakta Kommun: Nynäshamn Bildat år: 1966, rev. 1995 Totalarea (ha): 10,0 varav land: 7,3 Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen Markägare: enskild För besökaren: P-plats

 •   Favorit

  Käringboda

  Kategori: Natur och Naturreservat

  Käringboda naturreservat omfattar ett innerskärgårdsområde på en halvö väster om Nynäsviken ett par kilometer väster om Nynäshamn. Området är starkt kuperat, bergigt och till stora delar skogsbevuxet. Mellan bergen ligger skyddade dalgångar. De flesta av de större dalarna är uppodlade eller bär spår av tidigare agrart utnyttjande. Marken har i sen tid hävdats från många mindre gårdar. För närvarande sköts jordbruksmarken från en gård på halvöns östra sida. De inskjutande vikarna Rassa vikar, Maren och Gravamaren med smala inlopp från havet är karaktäristiska för området. Rassa vikar har stort marinbiologiskt värde. Området har ett värdefullt fågelliv. Genom områdets mångformighet kan allmänheten erbjudas ett mångsidigt och rikt friluftsliv. Syftet med reservatet är att säkra och iordningställa ett område av betydelse för allmänhetens friluftsliv samt att bibehålla en del av Södertörns kust- och kulturlandskap med dess växt- och djurliv. Reservatsförvaltare: Skärgårdsstiftelsen Markägare: Skärgårdsstiftelsen

 •   Favorit

  Järflotta

  Kategori: Natur och Naturreservat

  Järflotta naturreservat består av ön Järflotta med omgivande öar samt ytterskärgårdsöarna Gunnarstenarna. Järflotta ligger 5 kilometer söder om Nynäshamn, och är en flack ö som till stor del är uppbyggd av sand- och grus. Huvuddelen av ön är tallskogsbevuxen sandhed. Hällmarkspartier finns i nordväst och sydost. Centralt på ön finns jordbruksmark. Sandstränder finns på flera platser. Sandstränderna är ovanliga i länet och här finns skyddsvärda växter. Skären runt Järflotta är häckplats för sjöfågel. Gunnarstenarna består av sex öar samt ytterligare mindre skär belägna i Östersjön ca 19 km SO om Nynäshamn. Gunnarstenarna hyser en stor koncentration av ovanliga skärgårdsfåglar och har därmed ett mycket högt skyddsvärde. Ändamålet med reservatet är att för Järflottadelen av reservatet säkra ett för allmänhetens friluftsliv betydelsefullt skärgårdsområde och att bibehålla ett vackert jord- och skogsbruksområde men med beaktande av de djurskyddsintressen som finns på och kring ön. Ändamålet med den del av reservatet som omfattar Gunnarstenarna är att skydda det rika fågellivet, i första hand skräntärna, tordmule och sillgrissla, men även de stora kolonierna av tobisgrissla och gråtrut samt övrigt fågelliv under häckningstiden. Reservatsförvaltare: Skärgårdsstiftelsen Markägare: enskild och staten.

 •   Favorit

  Hin Håles Trädgård

  Kategori: Natur

  Hin Håles Trädgård är fuktig, skuggig – ja riktigt förtrollande. Lyssna på näktergalarna, upplev den branta ravinen och njut av vild och orörd natur. Hin Håles Trädgård består av vilda växter såsom bäckbräsma, gull-pudra, stinksyska, springkorn och lundkardborre. Här växer ovanliga mossor som kopparglansmossa och stubbfläta och den sällsynta svampen grovticka. I träden längs bäcken slingrar sig vild humle upp mot ljuset. I maj och juni kan du höra näktergalarna sjunga om nätterna

 •   Favorit

  Fjärilsstigen i Stora Vika

  Fjärilsstigen i Stora Vika Är en ca. 3 km lång stig som går runt kalkbrottet i Stora Vika och är försedd med ett antal informationstavlor både för vuxna och barn. Info från Naturskyddsföreningen (Finns länk till deras hemsida)   Den kalkrika marken runt kalkstensbrottet i Stora Vika skapar förutsättningar för en speciell flora, som i sin tur ger en rik insektsfauna. Inte minst gäller detta fjärilar. Ett exempel är apollofjäril, som vid Stora Vika har en av sina fåtaliga fastlandslokaler. NNF vill bidra till att sköta markerna så att områdets höga naturvärden gynnas och dessutom bidra till att öka kunskapen om naturvärdena. Mer konkret utför eller bidrar NNF till följande aktiviteter: Naturvårdsarbete, främst i form av röjning av sly från vissa platser runt kalkstensbrottet. Detta har NNF utfört årligen sedan 2002. Inrättandet av en natur- och kulturstig runt kalkstensbrottet. Stigen invigdes sommaren 2007, är cirka 3 km lång och går i varierad terräng runt kalkstensbrottet. Längs stigen finns informationstavlor, som bland annat berättar om fjärilar och växter och deras samspel, samt om traktens forntida och sentida historia. Årligt arrangemang av Fjärilarnas Dag. Sedan 2007 har denna dag firats i juni genom en guidad vandring runt natur- och kulturstigen. Inventeringar av Läs mer [...]

 •   Favorit

  Monsterstigen

  Det är en liten motionsstig på ca 2 km, med jätte många fina ”monster” ”skogstroll” ”skogsväsen” eller vad man önskar att kalla de. Barnen tycker det är en jätte roligt äventyr och fantasierna flödar när man går där.   Konstnären som har skapat skulpturerna och som reparerar de år efter år är den fantastiska Maggi Nurm. Klicka på namnet så får ni mer information om henne som konstnär.   Tack så mycket till Maggi Nurm och Zandra Öjring som har delat sina bilder från stigen.    6 Juni 2018 – ”Hej Maggi här. Nu har jag gjort sammanlagt 31 st skogsväsen på motionsslingan. Satt upp bilder på alla väsen/troll/monster på motionsslingans anslagstavla. Mvh Maggi Nurm